Drucken

7. Kyu - orange


Kihon-Ido / Kombinationen

  1. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  2. Jodan Oi-Zuki / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  3. Chudan Soto-Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  4. Gedan Kansetsu-Geri (Sanchin Dachi)
  5. Age Uke / Jodan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)
  6. Yoko Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)

 

Kata: Taikyoku1 / Gekisai I

Kumite: Kihon-Ippon-Kumite

 

1 welche Taikyko geprüft wird, ist dem Dojo überlassen