Drucken

8. Kyu - gelb


Kihon-Ido / Kombinationen

  1. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  2. Chudan Mawashi-Geri (Zenkutsu Dachi)
  3. Jodan Oi-Zuki / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  4. Chudan Soto-Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  5. Age Uke / Jodan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)
  6. Yoko Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)

 

Kata: Taikyoku1

Kumite: Kihon-Ippon-Kumite