2. DAN

Kihon-Ido / Kombinationen
  1. Chudan Yoko-Uke / Chudan Mae-Geri / Chudan Mae Hiji-Ate / Jodan Uraken-Uchi / Harai-Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  2. Chudan Taisho-Uke / Jodan Uraken-Uchi (Sanchin Dachi)
  3. Jodan Age-Uke / Chudan Ura-Zuki / Chudan/Gedan Jun-Zuki (Shiko Dachi)
  4. Chudan Kake-Uke / Gedan Kansetzu-Geri (Nekoashi Dachi rechts, links)

 

Kata: Shisochin

Kata-Bunkai: Shisochin

Kumite:

Shiai-Kumite: Jiyu Kumite

Yakusoku-Kumite: Kumite-Ura (3) / Nage-Waza (2)

Goshin-Jitzu-Kumite: Abwehr gegen Halten, Würgen, Stoßen von vorn, hinten und der Seite