3. DAN

Kihon-Ido / Kombinationen
  1. Haraiotoshi Uke / Chudan Mae-Geri / Jodan Jun-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  2. Chudan Kake-Uke/Zukame / Jodan Taisho-Ate (Sanchin Dachi)
  3. Chudan Taisho-Uke / Chudan/Gedan Ura-Zuki (Shiko Dachi)
  4. Chudan Haishu-Uke / Chudan/Gedan Mae-Geri (Nekoashi Dachi rechts, links)
 

Kata: Sesan

Kata-Bunkai: Sesan

Kumite: 

Shiai-Kumite: Jiyu Kumite

Yakusoku-Kumite: Kumite-Ura (3) / Nage-Waza (2)

Goshin-Jitzu-Kumite: Abwehr gegen Halten, Würgen, Stoßen von vorn, hinten und der Seite