5. DAN

Kihon-Ido / Kombinationen
  1. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  2. Chudan Kake-Uke / Jodan/Chudan Ren-Zuki (Sanchin Dachi)
  3. Chudan Mawashi-Empi-Uke / Jodan Uraken-Uchi / Harai-Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Shiko Dachi)
  4. Chudan Shuto-Uke / Gedan Kansetzu-Geri (Nekoashi Dachi rechts, links)
 

Kata: Kururunfa

Kata-Bunkai: Kururunfa

Kumite:

Yakusoku-Kumite: Kumite-Ura (3) / Nage-Waza (2)

Goshin-Jitzu-Kumite: Abwehr gegen Halten, Würgen, Stoßen von vorn, hinten und der Seite