4. Kyu - blau

Kihon-Ido / Kombinationen

  1. Haraiotoshi Uke / Chudan Mae-Geri / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  2. Chudan Mawashi-Geri / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  3. Age Uke / Chudan Gyaku-Zuki / Chudan Mae-Geri (Zenkutsu Dachi)
  4. Yoko Uke / Jodan/Chudan Ren Zuki (Sanchin Dachi)
  5. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Shiko Dachi)
  6. Kake Uke / Chudan Mae-Geri (Nekoashi Dachi rechts, links)
 

Kata:

Saifa

Seenchin

 

Kumite

Shiai-Kumite: Jiyu-Ippon-Kumite / Jiyu Kumite

Yakusoku-Kumite: Kumite-Ura (3) / Nage-Waza (3)