7. Kyu - orange

Kihon-Ido / Kombinationen

  1. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  2. Jodan Oi-Zuki / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  3. Chudan Soto-Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  4. Gedan Kansetsu-Geri (Sanchin Dachi)
  5. Age Uke / Jodan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)
  6. Yoko Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)
 

Kata:

Taikyoku1

Gekisai I

 

Kumite:

Kihon-Ippon-Kumite

1 welche Taikyko geprüft wird, ist dem Dojo überlassen